Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki firmy jako administratora danych. Podkreślamy, iż stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

1.CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielanego w ramach umowy zawartej przez Administratora danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • przesłania newslettera,
 • korzystania z opcji kontaktu przy pomocy formularza w zakładce „kontakt”,
 • dokonania rezerwacji terminu poprzez opcje formularza zapisu,
 • dokonania rozliczeń,
 • świadczenia zadeklarowanej usługi,
 • Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Wystawienia na państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

 

2.PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

 

3.WARUNKI PODANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili korzystania z formularza kontaktu i rezerwacji na stronie internetowej salonu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez salon Natural BeautyClinic.

 

4.INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń kosmetycznych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja zabiegu;
 • Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Osoby wykonujące zawód kosmetyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń kosmetycznych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

 

5.PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

 • Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • Inspektor Ochrony Danych; Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej i zabiegowej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zabiegowa;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zabiegowa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

 

6.OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej i zabiegowej:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego bądź zabiegu kosmetycznego,
 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie ;
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • Dane zawarte w dokumentacji medycznej i zabiegowej zbiorczej – przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu.
 • Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej i zabiegowej – przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu.
 • Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

 

7.DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej i zabiegowej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo: Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069)

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
 • Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

 

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 2017.10.19

Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

 • Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących.
 • Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

 

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

 • Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

Dane przetwarzane dobrowolnie:

 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej i zabiegowej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

 

8.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dostępu do danych;

 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

9.PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ

 

10.COOKIES

Witryna internetowa salonu naturalpmu.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

11.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych skontaktuj się z administratorem mejlowo, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail: naturalpermanentlodz@gmail.com .

 

12.DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres ochronadanych.lodz@gmail.com

 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Art Of Beauty w Łodzi z siedzibą przy ul. żwirki 17, z którym można skontaktować pod numerem telefonu: 600 800 818

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Menu